Home » News » WOZ

WOZ

by User13000

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt dat gemeenten ieder jaar de waarde van onroerende goederen, zoals woningen, taxeren. Verschillende overheden gebruiken de WOZ-waarde bij de
heffing van belastingen.

Welke belastingen voor WOZ

De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt voor de volgende belastingen:

  • door de gemeente voor de onroerendezaak- belasting (OZB);
  • door de Belastingdienst voor de inkomsten- belasting;
  • door de waterschappen bij de waterschapsomslag.

Toezichthouder WOZ

De Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ. Zij is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. De politieke verantwoordelijkheid
ligt bij de minister van Financin.

Rioolheffing

Soms zijn de rioleringskosten verwerkt in de tarieven voor de OZB. De opbrengsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het riool. De rioolheffing heeft niets
te maken met het zuiveren van het afvalwater.

Hoe bepalen gemeenten de WOZ-waarde?

Gemeenten bepalen de WOZ-waarde aan de hand van een taxatie. In de taxatie staat wat de vrije verkoopwaarde van uw woning is. Bij de waardering van onroerende zaken
wordt geen rekening gehouden met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten, zoals erfpacht.

Beperkt aantal woningen getaxeerd

Niet elke woning in Nederland wordt apart door een taxateur bezocht. Verspreid door de gemeente bezoeken taxateurs woningen die representatief zijn voor een bepaalde
categorie woningen. Het gaat dan om woningen die rond de waardepeildatum bij een verkoop waren betrokken of die in een steekproef zijn geselecteerd. Door vergelijking
bepaalt de gemeente de waardering van de overige woningen.

WOZ-beschikking 1 jaar geldig

U krijgt jaarlijks een WOZ-beschikking thuisgestuurd. Op deze beschikking staat de WOZ-waarde die de gemeente door taxatie heeft vastgesteld. Een WOZ-beschikking is 1
jaar geldig. Voor 1 januari 2008 was een beschikking 2 jaar geldig. Door de jaarlijkse vaststelling is de WOZ-waarde actueler.

Nieuwe WOZ-beschikking aanvragen

Is de waarde van uw woning om een gegronde reden gedaald, dan kunt u een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen. Schommelingen op de huizenmarkt zijn geen gegronde reden
voor een nieuwe beschikking. De ontdekking van verontreinigde grond is dat bijvoorbeeld wel, evenals brand of instorting.

U krijgt automatisch een nieuwe beschikking na een waardeverhoging van uw woning door een grondige verbouwing waar u een vergunning voor nodig heeft.

Als u verhuist, kunt u bij de gemeente voor uw nieuwe huis de WOZ-beschikking opvragen. Deze beschikking geeft dan dezelfde waarde aan als de beschikking die aan de vorige
eigenaar was gezonden. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen en in beroep gaan.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld naar het prijspeil op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. U kunt een idee krijgen van de juiste waarde door de WOZ-waarde
van uw woning te vergelijken met verkoopprijzen van woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum. U kunt dit op verschillende manieren doen.

Taxatie opvragen bij uw gemeente

U kunt het verslag van de taxatie opvragen bij uw gemeente. Hierin staan de woningen vermeld die door de gemeente gebruikt zijn om de WOZ-waarde vast te stellen. Het taxatieverslag
is vaak opgenomen als bijlage bij de WOZ-beschikking. U krijgt jaarlijks een WOZ-beschikking thuisgestuurd. U kunt alleen het taxatieverslag van uw eigen woning opvragen, dus de
woning waarvoor u een beschikking heeft gekregen.

Aankoopprijs of verkoopprijs woning opvragen

Met koopsominformatie van het Kadaster kunt u de aankoopprijs of verkoopprijs van een specifiek adres of van woningen in een bepaald postcodegebied opvragen. In een aantal gevallen
is de koopsom niet bekend.

Koopsominformatie kunt u op verschillende manieren opvragen:

  • Online kunt u een overzichtstabel (koopsommenoverzicht) opvragen met verkochte woningen en koopsommen in een postcodegebied.
  • Per SMS kunt u een koopsom op basis van postcode en huisnummer opvragen.
  • Via de Koopsomtelefoon kunt u een koopsom op basis van postcode en huisnummer of specifiek adres opvragen.

Wordt de WOZ-waarde van mijn huis gebruikt voor mijn inkomstenbelasting?

De WOZ-waarde van uw huis heeft gevolgen voor uw inkomstenbelasting. De Belastingdienst beschouwt een eigen woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt als een bron van inkomsten. Daarom
valt de woning in box 1 van de inkomstenbelasting. De gemeente stelt ieder jaar de WOZ-waarde vast. Dit is geregeld in de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Eigenwoningforfait

Als u een eigen woning heeft, moet u een bepaald bedrag als inkomen op uw aangifte inkomstenbelasting aangeven. Dit bedrag heet het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage
van de WOZ-waarde. Hoe hoog dit bedrag is, leest u op de website van de Belastingdienst.

WOZ tweede woning

Ook voor een tweede huis, bijvoorbeeld een vakantiewoning, kan de WOZ-waarde van belang zijn. Een tweede huis geldt als bron van inkomen uit sparen en beleggen en valt in box 3. Als de woning in
Nederland ligt n u kunt de woning voor minimaal 30 % van de tijd zelf gebruiken, moet u voor de waarde in box 3 uitgaan van de WOZ-waarde.

bezwaar aantekenen tegen een WOZ-beschikking

U krijgt jaarlijks een beschikking van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) thuisgestuurd. Op deze WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde die door de gemeente is vastgesteld. U kunt bezwaar
aantekenen als u het niet eens bent met uw WOZ-beschikking. Dit bezwaar moet u goed motiveren.

Indieningstermijn bezwaar

Bezwaar tegen uw WOZ-beschikking moet u binnen 6 weken na dagtekening indienen bij uw gemeente. Als deze termijn is verstreken, staat de waarde van uw pand of bedrijf voor 1 jaar vast en is er
geen bezwaar meer mogelijk. Als u van mening bent dat de beschikking niet voor u bestemd is of dat de onroerende zaak niet goed is aangeduid, kunt u ook bezwaar aantekenen.

Niet eens met uitspraak gemeente over bezwaarschrift

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak
van de rechtbank dan kunt u in hoger beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. In laatste instantie kunt u eventueel in cassatie bij de Hoge Raad. Voor het instellen van beroep, hoger
beroep en cassatie bent u griffierechten verschuldigd.

You may also like