Dit is géén informatieve pagina, derhalve kunt u deze pagina niet afdrukken!

Disclaimer

Overeenkomst tussen gebruiker en Noorland Juristen

Deze website wordt u aangeboden mits u deze overeenkomst aanvaardt zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en aanduidingen die erin zijn opgenomen. Door gebruik van deze
website geeft u aan in te stemmen met al deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen.

Beperking voor persoonlijk en niet commercieel gebruik

Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te kopiëren, distribueren, te
verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

Privacy & Disclaimer

Alle getoonde informatie op Noorland Juristen wordt door Noorland Juristen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Het is
onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Noorland Juristen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op
bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken. Hoewel Noorland Juristen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Noorland
Juristen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Alle genoemde prijzen op deze site zijn onder voorbehoud.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in
licentie bij Noorland Juristen, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze
over op (rechts) -personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren,
verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Noorland Juristen.
Met uitzondering van CCO en CC gepubliceerde werken.

Schade

Noorland Juristen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website
van Noorland Juristen. Noorland Juristen behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden
aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en derden.

Inhoud

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor
niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. De inhoud
van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen. Alle rechten van intellectueel eigendom rusten bij Noorland Juristen te Veendam.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Noorland Juristen deze site en verbandhoudende documenten bestanden en afbeeldingen of enig gedeelte
hiervan alsmede de broncode of een gedeelte hiervan te openbaren en/of te vermenigvuldigen. Het auteursrecht c.q. databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen en
informatie berust bij Noorland Juristen en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van Noorland Juristen en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde
werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of
distributie van de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie resulteren in civiel- of strafrechtelijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden
die de wet ons biedt.

Links naar informatie van Noorland Juristen

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op noorlandjuristen.nl Hieronder valt ook “deep-linking”, waarbij de links naar specifieke artikelen of
pagina’s verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar Noorland Juristen verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina’s van Noorland Juristen
in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek waarbij de “Look & Feel” van Noorland Juristen wordt aangetast.

Overnemen nieuwsartikelen op website of in gedrukte media

Het is toegestaan om nieuwsartikelen van Noorland Juristen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te plaatsen op uw eigen website of in gedrukte media, onder voorwaarde dat
het auteursrecht bij Noorland Juristen blijft berusten, dat het overnemen op incidentele basis en onder bronvermelding (link) geschiedt.