Home » News » Uw kinderen

Uw kinderen

by User13000

Uw kinderen

Omgang met uw kind(eren) na de scheiding

Na de scheiding hebben beide ouders het recht op ouderlijk gezag over de kinderen en daarmee op omgang met de kinderen. Dat betekent dat u beiden verantwoordelijk bent voor de
verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Ook neemt u samen alle belangrijke beslissingen. Daarom zijn ouders sinds 1 maart 2009 wettelijk verplicht afspraken over hun kind(eren) vast
te leggen in een ouderschapsplan.

Omgangsregeling niet-verzorgende ouder

Ouders bepalen samen bij wie de kinderen gaan wonen en wanneer de kinderen de niet-verzorgende ouder kunnen zien. Samen met de niet-verzorgende ouder spreekt u een omgangsregeling af.
Er zijn geen standaardregelingen voor de omgangsregeling. U mag zelf bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang de niet-verzorgende ouder de kinderen ziet. De afspraken komen in het
ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan bevat ook afspraken over kinderalimentatie, informatie en consultatie (overleg over het kind tussen beide ouders). Als het niet lukt samen
afspraken te maken over de omgang, dan beslist de rechter hierover.

Ontzegging van omgangsrecht

Bij uitzondering kan het beter zijn voor een kind als het geen contact meer heeft met de andere ouder. In dat geval kan een ouder de rechter vragen de andere ouder het recht op omgang
te ontzeggen.

De rechter doet dit alleen als:

 • De omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind;
 • Als duidelijk is dat de ouder niet geschikt is voor of niet in staat is tot omgang met het kind;
 • Als het kind 12 jaar of ouder is en zelf ernstig bezwaar heeft tegen de omgang met de ouder;
 • Als de omgang om andere redenen in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

Omgangsregeling voor anderen dan ouders

Mensen die een sterke band hebben met het kind kunnen ook aan de rechter vragen een omgangsregeling met het kind vast te stellen.

Dit is mogelijk voor de volgende personen:

 • De verwekker die het kind niet heeft erkend;
 • De (ex-)partner van de ouder die samen met de ouder het gezamenlijk gezag uitoefende;
 • De ex-voogd;
 • De (ex-)pleegouders;
 • De (ex-)stiefouders;
 • De grootouders van het kind.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd
zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die samenwonen maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een
ouderschapsplan op te stellen.

Inhoud ouderschapsplan

U mag zelf met uw ex-partner bepalen hoe u invulling geeft aan de afspraken uit het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 • Hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen;
 • Hoe de ouders elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen;
 • De kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Als u er samen niet uitkomt, kunt u de hulp van een Noorland Juristen inschakelen. Als het ouderschapsplan klaar is, moeten u en uw ex-partner dit plan beiden ondertekenen.

Voorbeelden afspraken

Voorbeelden van afspraken in het ouderschapsplan zijn:

 • De schoolkeuze van het kind;
 • De maximale afstand tussen de woonplaatsen van de ouder;
 • Afspraken over opvoeding van het kind.

Bevorderen band ouders

Het ouderschapsplan schrijft ook voor dat de verzorgende ouder de band met de andere ouder bevordert. Het is namelijk in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders.
Het uitgangspunt is dat beide ouders na de scheiding verantwoordelijk blijven voor de kinderen.

Gezag over uw kinderen na scheiding

Nadat u en uw ex-partner officieel zijn gescheiden, houdt u beiden het ouderlijk gezag over uw kinderen. U blijft beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en
verzorging van de kinderen. Ook neemt u samen alle belangrijke beslissingen. In de praktijk neemt 1 van de ouders de dagelijkse verzorging van het kind op zich.

Gezag door 1 ouder

Als u geen gezamenlijk gezag meer wilt, kunt u de rechter vragen het gezag aan 1 ouder toe te wijzen. Als er meer kinderen zijn, bepaalt de rechter dit voor ieder kind apart. En van
de ouders kan het verzoek indienen. Bent u het samen eens, dan kunt u een gezamenlijk voorstel doen. Ook een kind van 12 jaar of ouder kan de rechter vragen het gezag aan 1 van de
ouders op te dragen.

Mening van kinderen

Bij de vaststelling van het gezag moeten kinderen vanaf 12 jaar om hun mening worden gevraagd. Bij jongere kinderen is dit niet verplicht.

Geen gezag

De ouder die geen gezag (meer) uitoefent, behoudt wel de volgende rechten en plichten:

 • Een onderhoudsplicht totdat het kind 21 jaar wordt;
 • Recht op omgang, informatie en consultatie.

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap deelt u de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk. Uw kind woont dan afwisselend bij u en uw partner. U neemt allebei de opvoeding en verzorging
van het kind op u.

Regeling co-ouderschap

De afspraken tussen u, uw ex-partner en uw kind(eren) staan los van het ouderlijk gezag van het kind. Co-ouders hoeven geen gezamenlijk ouderlijk gezag uit te oefenen, maar in de
praktijk is dit wel vaak het geval. Voor het aangaan van een co-ouderschapregeling is de medewerking van beide ouders nodig. Een bestaande co-ouderschapregeling is niet zomaar
eenzijdig te wijzigen.

Afspraken vastleggen

Het is erg belangrijk dat u de afspraken met uw ex-partner vastlegt. U kunt het co-ouderschap via een echtscheidingsconvenant of notarile akte regelen. Hierin spreekt u bijvoorbeeld
af wie de kinderen op welk tijdstip heeft en wie welke kosten draagt. Veel instanties accepteren het co-ouderschap makkelijker als het op papier staat.

Wijziging informatie- en consultatieregeling

De (kanton)rechter kan uw vastgestelde informatie- en consultatieregeling wijzigen. Dit geldt zowel voor een regeling die u samen met uw partner heeft afgesproken als voor een regeling
die de rechter heeft vastgesteld.

De regeling kunt u wijzigen als:

 • De omstandigheden van uw ex-partner of u zijn veranderd;
 • De gegevens die de rechter gebruikte bij het vaststellen van de regeling onjuist of onvolledig waren.

Wijziging omgangsregeling met de kinderen

U kunt de rechter vragen om de omgangsregeling met de kinderen te wijzigen. Het maakt daarbij niet uit of de bestaande omgangsregeling in onderling overleg tot stand is gekomen of door
een beslissing van de rechter.

De omgangsregeling kunt u laten wijzigen in de volgende gevallen:

 • De omstandigheden van u of uw ex-partner veranderen. Dit kan gaan over de manier van de omgang met de kinderen, bijvoorbeeld hoe vaak en hoe lang. Ook kan het gaan over de omgang zelf.
  Bijvoorbeeld als een van de ouders geen recht heeft op de omgang maar nieuwe gegevens daarin verandering kunnen brengen. Wijziging kan ook inhouden dat het recht op omgang moet worden ingetrokken;
 • De rechter heeft bij het vaststellen van de omgangsregeling niet juiste of onvolledige gegevens gebruikt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het wijzigen van de omgangsregeling kunt u terecht bij Noorland Juristen

Als uw ex-partner de omgangsregeling met de kinderen niet nakomt

Als uw ex-partner de omgangsregeling niet nakomt, kunt u het beste contact opnemen met een hulpverlenende instelling. Die bekijkt dan wat er moet gebeuren. Het uiterste middel is een
kort geding tegen de weigeraar. Dit gebeurt bij de president van de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Rol Raad voor de Kinderbescherming

In alle rechtszaken die een minderjarig kind aangaan, kan de rechter advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De Raad voor de Kinderbescherming start in zo’n geval een
onderzoek en brengt een advies uit aan u en de rechter.

Mening van kinderen

Kinderen vanaf 12 jaar moet om hun mening worden gevraagd. Bij kinderen die jonger zijn kan dit ook, maar is het niet verplicht.

Naar boven
Toevoegen aan favorieten
Printversie
Notitieblok
Mail deze pagina

You may also like