Home » News » Leerplicht

Leerplicht

by User13000

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Door deze plichten moeten kinderen
van 5 tot 18 jaar naar school totdat ze een startkwalificatie (havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald. Daarna zijn zij verplicht om te werken, leren of beide te combineren. Dit is
vastgelegd in de werkleerplicht. Verder is er een scholingsplicht voor alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering.

Wat is de leerplicht?

De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet
verplicht naar school te gaan (leerplichtig). Als ouder moet u uw kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen
met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school.

Leerplicht begint bij 5 jaar

Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Uw kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Als uw kind bijvoorbeeld in oktober 5 jaar wordt, moet het op 1 november van dat
jaar naar school.

Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool. U bent niet strafbaar als u uw 4-jarige kind
thuis houdt. De leerplichtambtenaar kan hier niet tegen optreden. Het is wel verstandig contact op te nemen met de school als u uw kind een dag thuis wilt houden.

Volledige leerplicht

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Als uw kind bijvoorbeeld in februari 16 jaar wordt, dan moet uw kind het schooljaar afmaken. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot
en met 31 juli. Als uw kind tenminste 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

Vrijstelling van schoolbezoek of inschrijving

In sommige gevallen kan uw kind een (tijdelijke) vrijstelling van schoolbezoek krijgen of van inschrijving bij een school. De wet kent hiervoor een paar mogelijkheden. In de meeste gevallen beoordeelt de schooldirecteur
of er sprake is van een gegronde reden voor verzuim. De schooldirecteur kent de leerling en is op de hoogte van eventuele bijzonderheden. Uitgebreide informatie over vrijstellingen vindt u via Vrijstelling van schoolbezoek.

Spijbelen en verzuim van school

Als uw kind spijbelt of wegblijft van school zonder goede reden, overtreedt het de Leerplichtwet. Dit geldt voor zowel het primair onderwijs (po) als het voortgezet onderwijs (vo). Spijbelen of verzuim wordt gemeld via het verzuimloket.

Kwalificatieplicht voor jongeren zonder startkwalificatie

Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. De plicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2
niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat uw kind elke dag naar school of kiest hij voor de combinatie van leren en werken.

Wie houdt toezicht op de leerplicht?

De leerplichtambtenaar in uw woongemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Elke gemeente moet tenminste 1 leerplichtambtenaar in dienst hebben. U kunt zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar in uw gemeente.
Scholen zijn verder verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Taak leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht wordt nageleefd. Hij kan geen boete of andere sanctie opleggen. Hij geeft voorlichting aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan en de gevolgen van overtreding van de
Leerplichtwet. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. Bij ongegrond verzuim zijn ouders en leerlingen vanaf 12 jaar aansprakelijk. De leerplichtambtenaar kan een signaal
afgeven aan de Sociale VerzekeringsBank (SVB). Dit doet de leerplichtambtenaar als hij de overtuiging heeft dat zijn pogingen om de leerling weer naar school te krijgen, geen effect hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen. Deze maatregel
kan alleen worden toegepast op leerlingen van 16 en 17 jaar.

Overtreding Leerplichtwet

Als de Leerplichtwet wordt overtreden, maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. Vervolgens bepaalt de Officier van Justitie of er wordt overgegaan tot strafvervolging. Als er wordt overgegaan tot strafvervolging stelt de kantonrechter
vast of de ouders (en eventueel het kind) schuldig zijn aan overtreding. De rechter bepaalt de strafmaat. Dit is maximaal 1 maand hechtenis en een geldboete van maximaal 3.700.

Schoolverzuim en spijbelen melden

De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd verzuim uiterlijk na 3 achtereenvolgende schooldagen te melden bij het verzuimloket van de DUO. Dit geldt ook als uw kind tijdens een periode van 4 opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van de
onderwijstijd verzuimt. Alle scholen in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie maken gebruik van het digitale verzuimloket van DUO voor het melden van ongeoorloofd verzuim.

Contact tussen ouders en leerplichtambtenaar

Wilt u vrijstelling van de leerplicht aanvragen, neem dan contact op met de leerplichtambtenaar. Dit kan ook als u het niet eens bent met zijn beslissing. Het contact verloopt meestal via de afdeling leerplicht van uw gemeente. U kunt bellen,
schrijven of een e-mail sturen.

Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

Als uw kind vrijstelling van de leerplicht heeft, hoeft het niet naar de basisschool of naar het voortgezet onderwijs (vo). Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk, namelijk vrijstelling voor leerlingen van 5 jaar, vrijstelling tot inschrijving
en vrijstelling van schoolbezoek. Ook ziekte, religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden kunnen geldige redenen zijn voor verzuim.

Vrijstelling kinderen van 5 jaar

Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Vanaf dat moment moet uw kind de basisschool dagelijks bezoeken. Maar is uw kind nog geen 6 jaar, dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden. U heeft hiervoor geen toestemming nodig, maar u moet het
thuishouden wel melden bij de schooldirecteur of het bevoegd gezag van de school. U kunt de vrijstelling eventueel uitbreiden met 5 extra uren. Voor deze uitbreiding tot maximaal 10 uur heeft u speciale toestemming van de schooldirecteur nodig.
Deze mogelijkheid tot vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

Vrijstelling inschrijving

Als uw kind leerplichtig wordt, moet uw kind ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van deze inschrijving aanvragen:

 • Uw kind is ongeschikt om naar school te gaan door lichamelijke of psychische oorzaken. De gemeentelijke leerplichtambtenaar beoordeelt of er reden is om uw kind vrijstelling van leerplicht te verlenen. Bij ongeschiktheid wordt een
  arts of psycholoog ingeschakeld om uw kind te onderzoeken.
 • U heeft bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van de school.
 • Uw kind staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, maar verblijft in het buitenland en volgt daar onderwijs.
 • U leidt met uw kind een trekkend bestaan, als kermisexploitant of circusmedewerker.

De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar.

Vrijstelling schoolbezoek

Bij ziekte, religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden kunt u van de schoolleiding toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Ook als u geen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij
de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. Voor vakanties krijgt uw kind maximaal 10 dagen per jaar extra vrij. Deze dagen mogen niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie vallen.

Verzuim door ziekte

Wanneer uw kind ziek is, is het verstandig uw kind meteen dezelfde dag ziek te melden op school. De school moet weten dat uw kind niet aanwezig is. Als het lastig is direct te bellen, moet u uw kind in ieder geval binnen 2 dagen ziekmelden. De
meeste scholen hebben aanvullende regels voor ziekmeldingen. Deze vindt u in de schoolgids.

Verzuim door religieuze feestdagen

Uw kind kan ook vrijstelling krijgen wanneer het vanwege uw geloofsovertuiging of levensovertuiging niet op school kan zijn, bijvoorbeeld op een religieuze feestdag. U moet dit uiterlijk 2 dagen voor de afwezigheid bij de schooldirecteur melden.

Verzuim door gewichtige omstandigheden

Uw kind kan een vrijstelling krijgen voor gewichtige omstandigheden, zoals een huwelijk of een begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten of een verhuizing van het gezin. De schooldirecteur moet toestemming geven voor het verzuim. De
leerplichtambtenaar kan u vertellen wat gewichtige omstandigheden zijn en hoeveel vrij uw kind hiervoor kan krijgen.

Verplichtingen leerlingen bij 12 jaar en ouder

Leerlingen van 12 jaar en ouder hebben een aantal bijzondere verplichtingen op grond van de Leerplichtwet:

 • Ze kunnen persoonlijk worden aangesproken op ongeoorloofd schoolverzuim en spijbelen.
 • Als ze zelfstandig wonen, moeten zij de school zelf op de hoogte brengen van ziekte of andere omstandigheden die hen verhinderen de school te bezoeken.

Mag ik mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie nemen?

U mag uw kind niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan is dit in strijd met de Leerplichtwet. De wet biedt echter de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor vrijstelling of verlof om buiten de schoolvakantie op
vakantie te gaan. Dat kan alleen als u door uw beroep of dat van uw partner niet weg kunt in de schoolvakanties. Een verzoek tot vrijstelling heet officieel beroep op vrijstelling’.

Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Wilt u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties doen, dan moet dit ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het gaat om een gezinsvakantie;
 • de vakantie kan in niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het beroep van u of uw partner;
 • het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Aanvragen verlof voor vakantie buiten schoolvakantie

Dien de verlofaanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school, bij voorkeur minimaal 8 weken van te voren. Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De directeur kan u vragen een werkgeversverklaring
of een eigen verklaring zelfstandige te laten zien. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies.

Duur en frequentie vakantie buiten schoolvakantie

U kunt uw kind maximaal 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. U moet dan wel voldoen aan alle voorwaarden voor vrijstelling en toestemming hebben van de directeur van de school. De vakantie mag niet langer dan 10 schooldagen duren.

Verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen

Verlof buiten de schoolvakanties mag nooit langer dan 10 schooldagen duren. Dient u toch een verlofaanvraag in voor meer dan 10 dagen, dan stuurt de directeur van de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar. De ambtenaar laat over het algemeen
het advies van de schoolleiding meewegen in het besluit. Meestal is ook een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk, waaruit blijkt dat verlof nodig is. Een verlofaanvraag voor meer dan 10 dagen kan wel als het om gewichtige
omstandigheden gaat. Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld een huwelijk of begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten of een verhuizing van het gezin.

Bezwaar maken tegen beslissing vakantie leerling

Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die de beslissing heeft genomen.

Wat is de kwalificatieplicht?

De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen onder de 18 jaar die geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben deze zogenoemde startkwalificatie alsnog moeten halen. De kwalificatieplicht komt na de volledige leerplicht, die loopt tot en met het
schooljaar waarin een leerling 16 jaar wordt. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag dat de jongere 18 jaar wordt. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen om
schooluitval van jongeren tegen te gaan en de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. De kwalificatieplicht is geregeld in de Leerplichtwet.

Invulling kwalificatieplicht

Leerlingen met een kwalificatieplicht zijn verplicht een volledig onderwijsprogramma te volgen. Dit betekent niet dat ze per se 5 dagen per week naar school moeten. Het is ook mogelijk met een combinatie van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen.
Opleidingen die jongeren kunnen volgen zijn:

 • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
 • beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo;
 • havo;
 • vwo.

Jongeren mogen niet volledig werken zolang ze kwalificatie plichtig zijn. Ook niet als ze bijvoorbeeld tussen 2 opleidingen in zitten.

Vrijstelling kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht geldt niet als:

 • een jongere een schooldiploma of getuigschrift van de praktijkschool heeft. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau;
 • een jongere op een speciale school zit omdat hij zeer moeilijk leert of een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking heeft;
 • de leerplichtambtenaar in individuele gevallen vrijstelling heeft gegeven aan jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie kunnen halen.

Extra vakantie, ontheffingen en problemen

Met verzoeken voor extra vakantie, ontheffing van de leerplicht of ontheffing van de kwalificatieplicht of met problemen kan (een ouder van) de leerling contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Over extra verlof neemt de leerplichtambtenaar pas
een besluit als hij de directeur van de school heeft gehoord. Voor een extra vakantie van 10 dagen of korter, moet de directeur van de school toestemming geven. Als leerlingen met (leer)problemen niet meer naar school willen, zoekt de
leerplichtambtenaar in overleg met (de ouders van) de leerling en de school naar een oplossing.

Spijbelen is strafbaar

De leerplichtambtenaar controleert of de kwalificatieplicht wordt nageleefd. Als een leerling regelmatig spijbelt, meldt de school dit via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan de leerplichtambtenaar. De Leerplichtwet regelt dat
ieder kind tot zijn achttiende verjaardag naar school of naar de opleidingsplaats gaat en op een school staat ingeschreven. Ouders, verzorgers en jongeren moeten ervoor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Is dit niet het geval dan riskeren ouders
en jongeren een boete. Jongeren kunnen ook een leerstraf of een taakstraf krijgen. Gaat de leerling zonder toestemming extra op vakantie onder schooltijd, dan is de kans op een proces-verbaal extra groot. Ook kan de leerplichtambtenaar een signaal
afgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet de leerplichtambtenaar als hij de overtuiging heeft dat zijn pogingen om de leerling weer naar school te krijgen, geen effect meer hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen. Deze maatregel
kan alleen worden toegepast op leerlingen van 16 en 17 jaar.

Melden voortijdig schoolverlaten

Als een leerling de school verlaat zonder startkwalificatie, meldt de school dat bij een Regionaal Meld- en Cordinatiepunt (RMC). De melding wordt gedaan bij leerlingen tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. De melding wordt
ook gedaan bij leerlingen tot 23 jaar die langer dan 1 maand zonder reden van school wegblijven. De meldplicht is ingesteld omdat jongeren zonder startkwalificatie bijna geen kans hebben op geschoold werk. Gemeenten en regios werken nauw samen met
RMC’s om te voorkomen dat jongeren definitief afhaken. RMCs helpen jongeren alsnog een startkwalificatie te halen.

Wie houdt toezicht op de kwalificatieplicht?

Scholen, ouders, leerlingen, werkgevers, de gemeente en de Rijksoverheid zorgen samen voor de naleving van de kwalificatieplicht.

Rol van scholen en onderwijsinstellingen bij kwalificatieplicht

Scholen en onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs (vo) en het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) onderhouden contact met leerlingen, ouders en de leerplichtambtenaar. Als een leerling zonder geldige reden lessen mist, kan de
school de leerling en de ouders hierop aanspreken. De school meldt ongeoorloofd verzuim via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IB-Groep) aan de leerplichtambtenaar als de leerling:

 • 3 dagen achter elkaar verzuimt;
 • meer dan 1/8 deel van de lestijd verzuimt in een periode van 4 lesweken achter elkaar.

Naast het doorgeven van verzuim melden scholen ook aan het verzuimloket welke leerlingen zich inschrijven en uitschrijven.

Rol ouders bij kwalificatieplicht

U bent er als ouder verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. Als uw kind niet naar school gaat, moet u dit melden aan de school. U moet dan ook de reden van het verzuim opgeven.

Rol leerlingen bij kwalificatieplicht

Vanaf 12 jaar zijn leerlingen zelf verantwoordelijk voor het naar school gaan. Bij spijbelen spreekt de school de leerling hierop aan. De leerplichtambtenaar kan de leerling een straf opleggen.

Rol werkgever bij kwalificatieplicht

Als een leerling werken en leren combineert, kan hij met de werkgever afspraken maken over scholing. Zo kunnen ze bijvoorbeeld afspraken maken over de betaling van het cursusgeld of het (gedeeltelijk) volgen van de opleiding onder werktijd.

Taak van de gemeente bij kwalificatieplicht

De leerplichtambtenaar van de gemeente wordt via het verzuimloket ingelicht over het spijbelgedrag en de inschrijving en uitschrijving van leerlingen. Bij ongeoorloofd spijbelen kan de leerplichtambtenaar de leerling een straf opleggen of de
kinderbijslag laten intrekken. De gemeente kan een proces-verbaal opmaken tegen de schooldirecteur als een school zich niet aan de Leerplichtwet houdt en de schooldirecteur het verzuim niet (voldoende) rapporteert aan het verzuimloket en de
leerplichtambtenaar.

Welke maatregelen zijn er tegen spijbelen in het onderwijs?

Er zijn verschillende maatregelen tegen spijbelen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo). Als ouder kunt u maatregelen treffen om te voorkomen dat uw kind spijbelt. Maar ook de school kan veel doen om spijbelen tegen te gaan.

Maatregelen van ouders tegen spijbelen

Er zijn verschillende maatregelen die u als ouder kunt nemen om spijbelen tegen te gaan. Dit zijn onder andere:

 • Contact houden met de school van uw kind door bijvoorbeeld ouderavonden te bezoeken.
 • In de schoolgids lezen wat de school doet om spijbelen tegen te gaan of dit aan de school vragen.
 • Een klacht indienen bij de klachtencommissie als u vindt dat de school te weinig tegen spijbelen doet.
 • De medezeggenschapsraad (mr) vragen iets tegen schoolverzuim te doen.
 • Zorgen dat u op de hoogte bent van het lesrooster van uw kind, zodat u weet wanneer uw kind spijbelt.

Maatregelen van de school tegen spijbelen

De school kan ook maatregelen nemen om spijbelen tegen te gaan. Bijvoorbeeld:

 • U laten weten dat uw kind spijbelt en dit met u bespreken. Een school met een goed verzuimbeleid informeert de ouders altijd zo snel mogelijk als een leerling afwezig is.
 • Bekendmaken wat de school doet om spijbelen tegen te gaan. Een school kan de maatregelen tegen spijbelen bijvoorbeeld opnemen in de schoolgids.
 • U wijzen op mensen of instanties die u kunnen helpen als uw kind niet meer naar school wil.

Melden van verzuim en spijbelen

Om spijbelen tegen te gaan is het belangrijk dat u het de school altijd laten weten wanneer uw kind niet naar school gaat. De schoolleiding maakt een melding bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IB-Groep) zodra uw kind
zonder geldige reden:

 • meer dan 3 achtereenvolgende schooldagen verzuimt of;
 • in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende weken heeft verzuimd.

Het verzuimloket meldt de afwezigheid van uw kind vervolgens bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Deze onderzoekt de zaak. En zoekt samen met u en de school naar een oplossing. Als het nodig is, maakt de leerplichtambtenaar proces verbaal op.
Het kan zijn dat leerlingen vanaf 12 jaar dan voor de kantonrechter moeten verschijnen. Ook kan de leerplichtambtenaar een signaal afgeven aan de Sociale VerzekeringsBank. Dit doet de leerplichtambtenaar als hij de overtuiging heeft dat zijn pogingen
om de leerling weer naar school te krijgen, geen effect meer hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen. Deze maatregel kan alleen worden toegepast op leerlingen van 16 en 17 jaar.

Hoe dien ik een klacht in over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs?

U kunt uw klacht over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs (vo) het beste indienen bij de leraar van uw kind of bij de directeur van de school. Als dit geen oplossing biedt, kunt u met het schoolbestuur praten of contact opnemen met de
klachtencommissie van de school.

Klacht via klachtencommissie school

De klachtencommissie op school is bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en personeelsleden. Deze commissie bestaat uit minimaal 3 leden, onder wie een voorzitter die geen deel uitmaakt van het schoolbestuur of van het team van de school. De
commissie moet uw klacht altijd vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Als de commissie het na onderzoek eens is met uw klacht, volgt rapportage en advies naar het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan dan op basis van het advies
maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend.

Rechtstreeks klachtencommissie benaderen

U heeft het recht om de klachtencommissie rechtstreeks te benaderen, dus zonder tussenkomst van de schoolleiding of het schoolbestuur. Het is wel aan te raden de school te informeren, zodat de school beter in staat is om uw klacht op te lossen.
U kunt een kopie van uw klacht of bezwaar naar de Inspectie van het Onderwijs sturen. De Inspectie kan uw informatie gebruiken bij een onderzoek naar de school.

Klacht via regionale of landelijke klachtencommissie

Het kan zijn dat de school geen eigen commissie heeft, maar is aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. Dan kunt u daar terecht met uw klacht.

Klacht via vertrouwensinspecteur Inspectie van het Onderwijs

Bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur
adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen kunnen allen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met
de vertrouwensinspecteur. In artikel 6 van de WOT leest u meer over de rol van de vertrouwensinspecteur.

Naar boven
Toevoegen aan favorieten
Printversie
Notitieblok
Mail deze pagina

You may also like