Snelmenu
[ Verbergen ]
  • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Ziekte

Loondoorbetaling bij ziekten

+

Bij ziekte geldt op de eerste plaats een recht op loondoorbetaling van twee jaar. Bedenk dat het hierbij gaat om een uitzondering op de hoofdregel: geen arbeid betekent doorgaans geen
loon en mogelijk een ontslag op staande voet wegens werkweigering. Belangrijke uitzondering op het recht op loon is als de ziekte is veroorzaakt door opzet. Dit wordt vrijwel nooit
aangenomen omdat daarvoor is vereist dat de ziekte willens en wetens is veroorzaakt. Een parachutesprong geeft geen opzet. Wel is de tendens dat dronken achter het stuur
kruipen met letsel als gevolg kan worden aangemerkt als opzet.

Bij discussie over ziekte speelt de arbo-arts veelal een hoofdrol. Het is ook vaste jurisprudentie dat een arbo-arts oordeelt of iemand ziek is en dat met name de werkgever dat niet
bepaalt. Het komt voor dat een werkgever geen arbodienst heeft. In dat geval heeft de werkgever weinig tot niets in de melk te brokkelen bij een discussie over wel of niet ziek zijn.

In de praktijk komen veel al de situatie tegen waarin de arbo-arts stelt dat er geen sprake is van ziekte. In dat geval kan de werkgever de loondoorbetaling stopzetten. Aan de horizon
kan in zo’n geval ook een ontslag op staande voet gloren. In veel gevallen is de werknemer het niet eens met dit oordeel. De wet geeft dan aan dat de werknemer een loonvordering kan
instellen. Hiervoor moet volgens de wet dan wel eerst een second opinion worden aangevraagd. In de praktijk is deze verplichting al weer in belangrijke mate afgezwakt. Met name bij
een loonvordering in kort geding geldt als uitgangspunt dat het overleggen van een second opinion geen voorwaarde is tenzij duidelijk is dat de werknemer dat wel had kunnen regelen.

Van belang is om te realiseren dat bij zo’n loonvordering in het kader van ziekte een werknemer in beginsel niet in de proceskosten kan worden veroordeeld!

Re-integratie

+

Re-integratie is het proces van terugkeren naar werk. Als u een uitkering heeft en weer aan het werk wilt, krijgt u te maken met re-integratie. Hetzelfde geldt als u om een andere
reden weer aan het werk wilt. Of als u werkt en door een handicap of ziekte uw werk niet goed kunt doen.

Re-integratie als u een uitkering ontvangt

Als u moeite heeft met het vinden van werk kunt u extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat u geen diploma’s heeft, of weinig
werkervaring. Uw uitkeringsorganisatie zorgt ook voor de nodige ondersteuning bij uw re-integratie. Voor veel uitkeringen is dit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
Voor uw re-integratie kan het UWV ook contact opnemen met uw gemeente. De gemeente en het UWV zorgen dan voor extra begeleiding, cursussen of trainingen. Dit heet een
re-integratietraject.

Re-integratie als u werkt

Als u door ziekte of een handicap uw werk niet meer kunt doen, zoekt u eerst
samen met uw werkgever naar een oplossing. Er is bijvoorbeeld een aantal
voorzieningen voor het aanpassen van uw werkplek.

Re-integratie als u niet werkt

Als u geen uitkering heeft en (weer) aan de slag wilt, bijvoorbeeld als herintreder, kunt u voor uw re-integratie een beroep doen op uw gemeente. Voorwaarde is wel dat u zich als
werkzoekende inschrijft bij een lokale vestiging van het UWV WERKbedrijf. Daar wordt beoordeeld hoe lastig het voor u is om werk te vinden. Als het nodig is krijgt u een
re-integratietraject aangeboden. Uw gemeente bepaalt uiteindelijk welke re-integratieactiviteiten voor u geschikt zijn.

Verhalen van loon

+

In veel gevallens wordt een werknemer arbeidsongeschikt door een ongeluk dat door een derde is veroorzaakt. Dit kan aan de orde zijn bij een verkeersongeluk. De wet biedt in dat geval
de mogelijkheid voor de werkgever het ziekengeld te verhalen op de veroorzaker van het letsel. Dit gaat ook gelden voor de kosten van re-integratie.

In verschillende uitspraken is hierbij al uitgemaakt dat de hiermee samenhangende kosten ook verhaald kunnen worden als zijnde buitengerechtelijke incassokosten. Dit betekent dat u
kosteloos Noorland Juristen kunt inschakelen voor het verhalen van door u betaalde loonkosten.