Home » News » Ontslag

Ontslag

by User13000

Ontslag

Werkgevers mogen werknemers niet zomaar ontslaan. De werkgever moet hiervoor een goede reden hebben, zoals een frauderende of slecht functionerende werknemer. Soms moet een werkgever
om bedrijfseconomische redenen een groep werknemers tegelijk ontslaan. Bij dit zogenoemde collectieve ontslag worden werknemers die binnen een leeftijdscategorie als laatste zijn
aangenomen, als eerste ontslagen. Voor bijvoorbeeld onmisbare werknemers mag de werkgever hiervan afwijken.

Wat te doen bij ontslag

Wat u het beste kunt doen bij ontslag, is afhankelijk van de manier waarop u wordt ontslagen.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Uw werkgever kan u vragen akkoord te gaan met uw ontslag. Als u met uw ontslag instemt, heet dit ontslag met wederzijds goedvinden. Dit ontslag heeft meestal geen gevolgen voor uw
eventuele recht op een Werkloosheidswetuitkering (WW). U hoeft dus niet voor de vorm te protesteren tegen uw ontslag.

Bezwaar tegen ontslag

Als u het niet eens bent met uw ontslag, maakt u bij uw werkgever bezwaar. U doet dit per brief. U kunt hierover overleggen met Noorland Juristen, of de vakbond. Uw werkgever kan
vervolgens een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI). Ook kan hij het ontslag via de kantonrechter laten lopen.

Ontslag via het UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf stuurt de aanvraag voor een ontslagvergunning van uw werkgever naar u. U heeft 2 weken om hierop te reageren. Het UWV WERKbedrijf reageert binnen 6 weken op de
aanvraag voor de ontslagvergunning. Als het UWV WERKbedrijf uw werkgever een ontslagvergunning geeft, kunt u naar de kantonrechter gaan. Mogelijk heeft u recht op schadevergoeding.

Ontslag via de kantonrechter

Uw werkgever kan u ook via de kantonrechter ontslaan. Schakel dan juridische hulp in, via Noorland Juristen of uw vakbond. Mogelijk komt u in aanmerking voor een ontslagvergoeding.

Uitkering

Na ontslag kunt u recht hebben op een WW-uitkering. Deze vraagt u aan bij het UWV WERKbedrijf.

Nieuwe baan zoeken

Het UWV WERKbedrijf kan u helpen bij het zoeken naar nieuw werk. Dit kan ook al voordat u werkloos bent. U moet kunnen aantonen dat u binnen 4 maanden wordt ontslagen.

Wanneer kunt u ontslagen worden

Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever volgens het ontslagrecht goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

U kunt worden ontslagen:

 • Om bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld als er een reorganisatie, een bedrijfssluiting of verhuizing plaatsvindt. Ook kan het gaan om het afstoten van een deel van de activiteiten door het bedrijf;
 • Als u niet (meer) functioneert of niet (meer) geschikt bent voor uw werk. Uw werkgever moet u er meerdere malen op hebben gewezen dat u niet of onvoldoende presteert. Bij voorkeur in beoordelingsgesprekken
  en functioneringsgesprekken. U moet tijd krijgen om uw functioneren te verbeteren. Als u niet meer goed functioneert als gevolg van ziekte, mag u niet worden ontslagen;
 • Als u een conflict heeft met uw werkgever. De relatie tussen u en uw werkgever is niet meer te herstellen;
 • Als u ernstige gewetensbezwaren heeft tegen uw werkzaamheden en uw werkgever heeft geen andere functie of aangepaste werkzaamheden voor u;
 • Als u langdurig arbeidsongeschikt bent;
 • Als u zich onbehoorlijk gedraagt. Bijvoorbeeld als u diplomas vervalst, collegas bedreigt, u zelf of anderen in gevaar brengt of als u zich niet aan de geheimhoudingsplicht houdt. Ook als u steelt, werk
  weigert zonder goede reden of dronken op het werk verschijnt;
 • Als u en uw werkgever instemmen met het ontslag.

Ontslagverbod

Er is een aantal ontslagverboden of opzegverboden. Zo mag u niet worden ontslagen op grond van uw geslacht of omdat u zwanger bent.

Uw werkgever kan u alleen ontslaan:

 • Als hij een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf (eerder CWI) heeft;
 • Als hij uw arbeidsovereenkomst via de kantonrechter ontbindt;
 • Op staande voet;
 • In uw proeftijd;
 • Met uw goedvinden.

Ontslag bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

U mag in het algemeen niet binnen 2 jaar worden ontslagen als u arbeidsongeschikt bent. Pas als u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt bent, kan uw werkgever voor u ontslag aanvragen bij het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI).
In een aantal gevallen kunt u wel binnen 2 jaar worden ontslagen:

 • Ziek na ontslagvergunning UWV WERKbedrijf. U kunt wel worden ontslagen als u ziek bent geworden nadat het UWV WERKbedrijf een verzoek om ontslag van uw werkgever heeft ontvangen.
 • Onvoldoende medewerking aan uw re-integratie. Als u volgens het UWV niet of onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie kunt u binnen 2 jaar worden ontslagen. Hiervan kan sprake zijn als u bijvoorbeeld niet meewerkt aan scholing
  of geen ander passend werk wilt gaan doen.
 • In uw cao kan een bepaling staan waardoor u wel binnen 2 jaar kunt worden ontslagen.

Ontslag na 2 jaar

Als u langdurig arbeidsongeschikt bent kan uw werkgever een verzoek om een ontslagvergunning indienen bij het UWV WERKbedrijf.

Regelmatig ziek en ontslag

Als u regelmatig ziek bent, kan uw werkgever het UWV WERKbedrijf toestemming vragen u te ontslaan. Dit kan hij doen als door uw ziekte het werk van uw collegas of het productieproces onder druk komt te staan. Het UWV WERKbedrijf
kijkt dan naar de:

 • Gevolgen van uw ziekteverzuim voor de organisatie;
 • Hoogte van het ziekteverzuim binnen de organisatie;
 • Mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

You may also like