Home » News » Servicekosten

Servicekosten

by Dilana van der Bend

Servicekosten

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. De verhuurder moet de huurders hier jaarlijks een overzicht van geven.

Jaarlijks overzicht

Elk jaar krijgen de huurders van de verhuurder een overzicht van de servicekosten van het afgelopen jaar. Hieronder vallen kosten voor water en energie, maar ook bijvoorbeeld gezamenlijke diensten zoals een schoonmaakdienst,
een huismeester of een tuinman.

Soorten servicekosten

Een overzicht van de verschillende soorten servicekosten:

Soort servicekosten Wat valt daaronder? Wat mag aan huurder
worden doorberekend?
Energie en water Kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit of andere energie, inclusief stookkosten. Bij individuele meters/gebruik: de gemaakte kosten.
Geen individuele meters/gebruik: de gemaakte totale kosten, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of een verdeelsleutel die de huurcommissie redelijk vindt.
Huismeester Kosten van de huismeester, zoals salaris, huisvesting en materialen. Alleen de kosten van de werkzaamheden die de huismeester voor de huurders uitvoert, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of de verdeelsleutel diede huurcommissie redelijk vindt.
Administratie-
kosten
Administratiekosten van de overeengekomen leveringen en diensten. In het algemeen maximaal 5% van de totale servicekosten.
Overige Alle kosten van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden die voor rekening van de huurder komen.
De kosten van gezamenlijke ruimtes: kosten voor water, verlichting, verwarming en inventaris voor ruimtes als gangen, trappen, lift, berging/fietsenstalling,
hobbykamer en binnentuin.
Daadwerkelijk gemaakte kosten van onderhoud, verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of de verdeelsleutel die de huurcommissie redelijk vindt.
Meubels/stoffering Een vergoeding voor het gebruik van meubels en stoffering. Als meubels en stoffering zijn meeverhuurd, kan 20% van de verkoopwaarde als vergoeding per jaar in rekening worden gebracht.

Dit zijn servicekosten die met wonen verband houden. De verhuurder kan ook kosten in rekening brengen voor bijvoorbeeld zorg of recreatie. Deze kosten vallen niet onder het begrip servicekosten. De Huurcommissie kan over die kosten dan ook geen uitspraak doen.

Huismeester

De tijd die de huismeester besteedt aan schoonmaak, onderhoud en kleine reparaties die de huurder anders zelf zou moeten uitvoeren, mag de verhuurder doorberekenen aan de huurders. De tijd die de huismeester besteedt aan werkzaamheden die voor rekening van de
verhuurder zijn, zoals een kapotte toiletpot vervangen, kan de verhuurder niet doorberekenen aan de huurders.

All-in huur

Betaalt u n bedrag voor huur en servicekosten zoals gas en elektriciteit? Dit is all-in huur. All-in huur maakt het moeilijker om te beoordelen of de huurprijs, de huurverhoging en de verrekening van de servicekosten juist zijn.
Wie all-in huur betaalt, kan de verhuurder vragen het huurbedrag te splitsen in kale huur en servicekosten. Wil de verhuurder dit niet, of is de huurder het niet eens met de voorgestelde splitsing, dan kan de huurder de Huurcommissie vragen de huur
te splitsen. De verhuurder kan ook de Huurcommissie vragen de all-in huur te splitsen, maar alleen als de totale huur lager is dan 55% van de maximale huurprijs volgens het puntensysteem.

Voorschot betalen

U betaalt meestal een maandelijks voorschot op de servicekosten. Jaarlijks moet de verhuurder de servicekosten verrekenen met de betaalde voorschotten. Vaak zal de verhuurder tegelijk met het overzicht van de servicekosten een voorstel doen voor een nieuw bedrag
voor het maandelijkse voorschot.

  • U hoeft geen verhoging van het voorschot te betalen, zolang de verhuurder geen servicekostenoverzicht heeft verstrekt.
  • Als uit de eindafrekening blijkt dat de voorschotten te laag zijn, dan mag de verhuurder de voorschotten verhogen.
  • Als u het voorschot te hoog vindt kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de servicekosten van uw huurwoning. Dit kan als u vindt dat u een te hoog voorschotbedrag betaalt, of als u het niet eens bent met het jaarlijkse kostenoverzicht. U kunt ook bezwaar maken als u geen kostenoverzicht heeft ontvangen.

Wijziging servicekostenpakket

De verhuurder kan het pakket van diensten en bijbehorende kosten wijzigen. Hiervoor is toestemming van een meerderheid van de huurders nodig.

You may also like