Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Zaakwaarneming
Noorland Juristen Menu

Zaakwaarneming

Zaakwaarneming is een verbintenisscheppende rechtsfiguur uit het civiele recht. Het is de moderne regeling van de negotiorum gestio in het Romeins recht.

Met zaakwaarneming wordt bedoeld het bewust en op redelijke grond behartigen van het belang van een ander, zonder dat daaraan een met diegene gesloten overeenkomst ten grondslag ligt, wanneer die ander door enige omstandigheid niet in staat is die eigen belangen te behartigen, bijvoorbeeld wegens ziekte of afwezigheid.

De zaakwaarnemer kan aanspraak maken op vergoeding van daarbij eventueel gemaakte kosten, maar op hem rust allereerst de plicht degene wiens belangen hij waarneemt daarover dan zodra mogelijk meteen in te lichten, daarover achteraf ook verantwoording aan diegene af te leggen en zich bij die door hem ondernomen zaakwaarneming te onthouden van gedragingen waartegen deze zich zou hebben verzet indien hij daarvan zou hebben geweten.


Rechtsbronnen

+

Nederland


In Nederland is de zaakwaarneming geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW), in art:6:198 e.v. (tot 1992 art.1390 e.v. oud BW, dat een bijna letterlijke vertaling was van art. 1372 Cc uit de Franse Code civil zoals dat tot 1838 ook in Nederland gold).

België


In België wordt de zaakwaarneming geregeld door art. 1372 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (BW), een rechtstreekse voortzetting van de Code civil.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina