Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Vennootschapsrecht
Noorland Juristen Menu

Vennootschapsrecht

Het vennootschaprecht is de tak van het privaatrecht, en meer in het bijzonder: het ondernemingsrecht, die de werking der vennootschappen regelt. Ook de rechtsverhoudingen tussen de vennoten onderling horen daar bij.


Vennootschapsrecht in de Europese Unie

+
Een 28+1 "Europees Vennootschapsrecht" bestaat niet. Het huidige acquis communautaire zorgt voor de erkenning van de verschillende landen hun vennootschappen, onder meer bij internationale zetelverplaatsing. Het Europees Hof van Justitie heeft dit recht erkend als een uitvloeisel van het recht op vrij verkeer dat voorzien is in de Europese verdragen. Dat betekent onder meer dat een vennootschap kan "verhuizen" van het ene land naar het andere zonder verlies van rechtspersoonlijkheid mits de criteria van de Vale rechtspraak nageleefd worden.

Voor de verschillende Europese vennootschapsvormen, zie het artikel over vennootschappen.


Belgisch vennootschapsrecht

+
Tot voor kort werd in België de vennootschap in het burgerlijk wetboek omschreven als een soort overeenkomst. Daarnaast beschreef het Wetboek van Koophandel de zogenaamde handelsvennootschappen. In 1999 werden al deze bepalingen opgeheven en werd een volledig nieuw Wetboek van vennootschappen uitgevaardigd.

Een vennootschap wordt opgericht door een vennootschapscontract waarbij men iets in gemeenschap brengt met de bedoeling winst te maken. Een groep vrienden die samen op de Lotto spelen hebben dus een vennootschap, meer bepaald een eenvoudige maatschap zonder rechtspersoonlijkheid. In het geval van de BVBA kan ook door één persoon een eenpersoonsvennootschap worden opgericht. De besloten eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ebvba) is een afwijking op het principe van de tweehoofdigheid van vennootschappen. Bij een coöperatieve vennootschap dienen er minstens 3 vennoten te zijn.

In tegenstelling tot Nederland kent België een onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen. Handelsvennootschappen zijn die vennootschappen die het stellen van daden van koophandel tot doel hebben. Om te bepalen of een vennootschap een commercieel of een burgerlijk doel heeft wordt er gekeken naar het maatschappelijke doel in de statuten. Bij een gemengd doel, zowel burgerlijk en commercieel, zal het commercieel deel bepalend zijn. Indien bij een gemengd doel het commercieel aspect in hoofdporde of in ondergeschikte orde commercieel is zal de vennootschap als commercieel gekwalificeerd worden. Bij een gemengd doel zal enkel de vennootschap als burgerlijk worden gekwalificeerd als het commercieel aspect slecht instrumenteel is om het burgerlijk hoofddoel te bereiken.

De Belgische wetgever heeft de rechtbank van koophandel aangewezen om de registratie van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid bij te houden. Dit gebeurt op de griffie. Daar wordt over alle vennootschappen een vennootschapsdossier bijgehouden. Dit kan gratis worden ingezien. Een uittreksel uit het dossier kan verkregen worden tegen hoge betaling door de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor de verschillende Belgische vennootschapsvormen, zie het artikel over vennootschappen.


Nederlands vennootschaprecht

+
Voor de verschillende Nederlandse vennootschapsvormen, zie het artikel over vennootschappen.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina