Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
RAW-bestekssystematiek
Noorland Juristen Menu

RAW-bestekssystematiek

De RAW-besteksystematiek is een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden dat in Nederland worden gebruikt voor het samenstellen van contracten in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). De afkorting RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw.

Het stelsel als geheel – de RAW-systematiek - vormt de basis voor het maken van Infra bestekken volgens een gestandaardiseerde, uniforme methode. De RAW geldt als het belangrijkste standaardbestek in de GWW-sector en wordt al ruim dertig jaar toegepast voor bouwprojecten in Nederland.


Geschiedenis

+
In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de oude AV 1938 bepaling herzien en ontstonden de zogenoemde 'Standaard RAW Bepalingen'. Deze werden al snel uitgebreid met resultaatsbeschrijvingen: gedetailleerde omschrijvingen van deelresultaten. Om alle kennis te documenteren, werden vervolgens handleidingen geschreven. In 1979 werd de eerste uitgave gepubliceerd met de complete RAW-systematiek. Sindsdien verschijnt er elke vijf jaar een vernieuwde versie. De laatste versie dateert van 2015.


Cijfers

+
Meer dan 70% van alle bestekken in Nederland draagt het RAW-keurmerk. Ruim duizend organisaties maken gebruik van de RAW, waaronder het Rijk, provincies, gemeenten, water- en zuiveringsschappen, aannemers, ingenieursbureaus en nutsbedrijven. Daarnaast zijn rond de veertig onderwijsinstellingen gebruiker van de RAW.

Doordat overheden steeds meer op EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) willen gunnen loopt het aantal RAW-bestekken terug. In een RAW-bestek schrijft een opdrachtgever namelijk vrijwel exact voor hoe het werk gerealiseerd moet worden. Dit beperkt de mogelijkheden voor de opdrachtnemer om met economisch interessante creatieve oplossingen te komen.


Het RAW Standaardbestek

+
Het RAW Standaardbestek omvat de volgende onderdelen:

  • De Standaard RAW Bepalingen, kortweg de Standaard 2015
  • De RAW-catalogus met resultaatsbeschrijvingen voor de beschrijving van het werk
  • De RAW-catalogus met bepalingen: standaardbepalingen die projectafhankelijk in het bestek zijn op te nemen
  • Het Algemeen Bestekbestand RAW (ABB): sjabloon voor de indeling van het bestek
  • De Handleiding voor het gebruik van de systematiek.


Beheer en onderhoud

+
Het beheer en onderhoud van de RAW is in handen van kennisplatform CROW. Voor de actualisatie van de systematiek werkt CROW samen met partijen uit de gww-sector die regelmatig samenkomen in werkgroepverband. De werkgroepleden nemen bestaande RAW-teksten kritisch onder de loep. Nieuwe of verbeterde teksten worden voorgelegd aan de Juridische en Bestektechnische Commissie, waarna de Raad voor het Infrabouwproces ze voorlopig vaststelt. CROW publiceert de voorlopig vastgestelde teksten ongeveer zes weken op haar website. Belanghebbenden kunnen in die tijd hun op- en aanmerkingen doorgeven.


Juridische context

+
De RAW is gebaseerd op het huidige aanbestedingsstelsel zoals vastgelegd in de aanbestedingsreglementen en gebruikt de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV). De RAW gaat uit van de gelijkwaardigheid van contractpartners. Opdrachtgever en aannemer hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid.


RAW in vakgebieden

+
Het RAW Standaardbestek is uitgewerkt voor een groot aantal vakgebieden, waaronder: wegverhardingen, grondwerken, sloopwerk en funderingstechnieken, kust- en oeverwerken, bemalingen, kabel- en leidingwerken, geluidbeperkende constructies, geleiderails, wegbebakening, kleine kunstwerken, groenvoorzieningen, verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, natuurtechnisch grondwerk, repave- en remixmethoden, schuimbeton, conserveringswerken, beton en staalconstructies, wegverlichting, verkeersregelinstallaties, communicatiekabels, rioleringen, CE-normering, reinigen, beheer van de openbare ruimte.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina