Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Oplevering
Noorland Juristen Menu

Oplevering

De oplevering is de daad waarbij een partij die een werk heeft aangenomen, zijnde de aannemer, dit werk als klaar bestempelt en dat werk dan overdraagt aan de opdrachtgever die dat werk dan aanvaardt. De tegenprestatie is dan het (definitief) inlossen van de financiële afspraken onder de (beperkte) voorwaarden die gelden vanaf dat moment. Er zijn verschillen tussen de oplevering in België en in Nederland.


Nederland

+
Onder de oplevering van een gebouw verstaat men in Nederland de algehele aanvaarding door de opdrachtgever van een werk dat door een aannemer is uitgevoerd conform bestek en tekeningen van een ontwerper of een architect in opdracht van een opdrachtgever.

Er is sprake van slechts één oplevering. Voorafgaand aan deze oplevering wordt door de partijen een vooropname gedaan waarbij geconstateerd kan worden in hoeverre het werk nog niet is zoals het volgens bestek en tekeningen moet zijn. In de tijd die nog rest tot aan de feitelijke (en juridische) oplevering heeft de aannemer de mogelijkheid het werk alsnog volledig aan bestek en tekeningen te laten voldoen. Tijdens de oplevering wordt wederom een opname verricht waarin een lijst wordt samengesteld van de gebreken die het werk alsdan alsnog vertoont ten opzichte van bestek en tekeningen. Partijen kunnen dan besluiten om:

  • het werk op dat moment als NIET gereed te beschouwen en derhalve niet op te leveren;
  • het werk op dat moment wel als gereed te beschouwen en het werk op te leveren onder voorwaarden.

Bij het niet opleveren ontstaat (vaak) de situatie dat de aannemer dan niet kan voldoen aan de gestelde eisen in de opdracht om op tijd (binnen een maximale bouwtijd) het werk op te leveren en riskeert dan een boete (wegens overschrijding van de maximale bouwtijd). Daarom willen veel aannemers heel graag opleveren, ook al wordt de opleverlijst met gebreken dan toch erg lang.

Bij het wel opleveren wordt zoals vermeld een lijst van gebreken samengesteld. De zogenaamde opleverlijst. Op deze lijst komen alle zaken voor die niet gereed zijn volgens bestek en tekeningen. De aannemer krijgt als extra voorwaarde mee dat de lijst moet zijn afgewerkt binnen een vast te stellen termijn terwijl de opdrachtgever dan alvast gebruik kan maken van het werk. De financiële tegenprestatie van de opdrachtgever richting de aannemer is dat er uitstel komt van het betalen van een laatste deel (een termijn genaamd) van de totale vergoeding voor het werk. Deze termijn bedraagt vaak 2,5% tot 5% van de totale aannemingssom. Na afloop van de termijn wordt wederom een vooropname gedaan om te bezien in hoeverre de aannemer gereed is met de lijst. Indien deze lijst is afgewerkt volg alsdan een uitbetaling van de laatste termijn van opdrachtgever aan aannemer.

Trivia


Eerste steen van Ontspanningscentrum De Boô

De oplevering (van vooral gebouwen ten behoeve van de gemeenschap) gaat in Nederland vaak gepaard met feestelijkheden. Daarbij wordt soms ook een "eerste steen" gelegd om een persoon of een gelegenheid te eren. De oplevering van bijvoorbeeld een zoveelste (de eerste, de honderdste of de duizendste) woning in een woningbouwcomplex is ook vaak reden om er met een feestelijkheid bij stil te staan.

Garantie van partijen


Naast de termijn die gesteld is voor het verwerken van de lijst is er ook de in de opdracht overeengekomen onderhoudstermijn binnen welke de aannemer zaken die alsnog niet voldoen, echter waarvan het gebrek (elk gebrek) ontstaat (ontstaan is) binnen de onderhoudstermijn, dient op te lossen. Het gaat daarbij om een vorm van garantie(s) ten aanzien van het eigen werk. De algemene garanties zoals deze gelden ten aanzien van toegepaste zaken (zoals elektrische apparaten of het materiaal en de toepassing van dakbedekkingsmateriaal) blijven vaak nog een aantal jaren (soms tot 10 jaar aan toe) gehandhaafd. Er is een zeer beperkte garantieverplichting van de architect ten aanzien van het werk. Er zijn grotere garantieverplichtingen of aansprakelijkheden voor de aannemer(s), de verantwoordelijke voor de constructieberekeningen en derden die adviezen (bijvoorbeeld ten aanzien van bouwfysica) hebben uitgebracht.


België

+
Onder oplevering van een gebouw verstaat men de aanvaarding door de opdrachtgever dat de werken door de aannemer uitgevoerd werden conform de plannen en het bestek van de architect of het studiebureau.

Men maakt een onderscheid tussen een voorlopige en een definitieve oplevering. Bij de voorlopige oplevering na de werkzaamheden worden de zichtbare gebreken genoteerd met de verplichting tot herstelling ervan binnen de gestelde termijn door de aannemer. De definitieve oplevering vindt plaats één jaar na het beëindigen van de bouwwerkzaamheden. Deze periode kan verlengd worden. Het vroegtijdig betrekken van het gebouw door de opdrachtgever vervangt de oplevering.

Bij elke oplevering wordt een deel van de eerder ingehouden waarborg aan de aannemer uitbetaald (meestal 2,5% van de aannemingssom na de voorlopige oplevering, en de resterende 2,5% bij definitieve). De waarborgsom kan ook gestort worden als consignatie op een afzonderlijke bankrekening. Na de definitieve aanvaarding van het gebouw start de 10-jarige gedeelde burgerlijke aansprakelijkheid van aannemer en architect.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina