Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Arbeidsrecht (Nederland)
Noorland Juristen Menu

Arbeidsrecht (Nederland)

Het arbeidsrecht regelt in Nederland de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit kan zowel individueel zijn als collectief.

Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met het arbeidsrecht. Ook daarbuiten kun je te maken krijgen met het arbeidsrecht, bijvoorbeeld wanneer je werkzaam bent als ambtenaar of werkt op basis van een uitzendovereenkomst.


Toepasselijke wetgeving

+
De basis voor het arbeidsrecht is boek 7 van het (Nieuw) Burgerlijk Wetboek (BW) (Bijzondere overeenkomsten), titel 10 (Arbeidsovereenkomst). In afdeling 11 van deze titel staan enkele bijzondere bepalingen met betrekking tot de uitzendovereenkomst.

Aanhangig is de Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies).


Belangrijkste onderwerpen in BW:7

+
De belangrijkste onderwerpen in het arbeidsrecht BW:7 vanaf Artikel 610 zijn:

  • wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand (inclusief het rechtsvermoeden na 3 maanden wekelijkse arbeid of ten minste 20 uur arbeid per maand)
  • wanneer is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd (de flexwet)
  • wanneer geldt een proeftijd
  • wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer (goed werknemer- en werkgeverschap)
  • de loonbetalingsverplichtingen van de werkgever
  • de loondoorbetalingsverplichtingen gedurende 104 weken tijdens ziekte en de reintegratieverplichtingen van de werknemer
  • verlof
  • gelijke behandeling
  • hoe eindigt de arbeidsovereenkomst (van rechtswege door verstrijken van de termijn, opzegverboden, dringende reden, onverwijld opzeggen (ontslag op staande voet), opzegtermijn, ontbinding op verzoek van werknemer/werkgever aan de kantonrechter, schadevergoeding (kantonrechtersformule, ontslagvergunning UWV WERKbedrijf, collectief ontslag)

Andere wetgeving die betrekking heeft op het arbeidsrecht, is bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet melding collectief ontslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Toepasselijke EU-regelgeving is met name het EG-verdrag inzake recht van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst. Ook fiscale wetgeving en socialezekerheidswetgeving zijn van invloed op de arbeidsrelatie.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina